Faculty

教授

Gongming Qian

Professor 箭头

qiangm@sustech.edu.cn

教授

Kun Qian

Assistant Professor 箭头

qiank@sustech.edu.cn

教授

Lin Qiu

Assistant Professor 箭头

qiul@sustech.edu.cn

教授

Zheng Qin

Professor 箭头

qinz@sustech.edu.cn